Meie õigusabiteenused

ASJA- NING KINNISVARAÕIGUS

Asjaõigus on õigusnormide kogum, mis reguleerib asjadega seotud õigussuhteid. Pakume õigusabi kõigis asjaõigustega seotud valdkondades, näiteks:

 • kinnisasjade omandamine ja võõrandamine;
 • kaasomandi lõpetamine;
 • kaasomanike vahelised kokkulepped;
 • korteriomanike vahelised küsimused;
 • hüpoteegid ja pandid;
 • servituudid ja reaalkoormatised;
 • hoonestusõigus;
 • ostueesõigus;
 • asjaõiguslikud vaidlused.

VÕLA- JA LEPINGUÕIGUS

Nõustame kliente järgmistes võlaõiguse ja lepinguõigusega seotud küsimustes:

 • lepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel;
 • abistame lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimustes;
 • müügi-; üüri-; rendi-; liisingu-; laenu- ja krediidilepingud; käsundus-; töövõtu- ning maaklerilepingud; maksekäsund; inkassoarveldus;
 • õigusabi alusetu rikastumise ning kahju õigusvastase tekitamise küsimustes.

TÖÖÕIGUS

Juriidiline nõustamine tööõiguses, sh avalduste koostamine töövaidluskomisjonile; esindamine töövaidluskomisjonis ning kohtus. Esindame oma kliente alljärgnevas:

 • töölepingu sõlmimine, saladuse hoidmise kohustus,
 • varalise vastutuse kokkulepe;
 • töölepingu lõpetamine ja ülesütlemine;
 • töölepingust tulenevad vaidlused;
 • konkurentsipiirangu kokkulepe, ärisaladused;
 • töötaja vastutus;
 • töö- ja lisatasuvaidlused;
 • töölepingute ümberliigitamine.

ÜÜRIÕIGUS

Abi üürilepingute koostamisel.

Aitame Sul teostada Sinu lepingupartneri taustakontrolli. Selgitame välja lepingupoole maksuvõlad, et oleksid teadlik, kellega lepingulistesse suhetesse astud.

Esindame pooli kohtueelses kui kohtulikus menetluses.

 • üürilepingu sõlmimine, muutmine ja ülesütlemine;
 • üürileandja pandiõigus;
 • tagatisraha üürileandjale. 

haldusõigus

Abi riigiasutuste ning kohalike omavalitsustega suhtlemisel.

Haldusõiguse ja haldusmenetluse ning halduskohtumenetluse valdkonnas pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:

 • kohaliku omavalitsuse haldusaktide ning toimingute vaidlustamine;
 • kaebuse koostamine ja esitamine halduskohtule;
 • asjaajamine kohtus;
 • esindamine halduskohtus;
 • esindamine ringkonnakohtus.

ISIKUANDMETE KAITSE

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR; EL 2016/679) hakkas kehtima 25. mail 2018. See on Euroopa Liidu määrus, mis loob isikuandmete kaitse normidele õigusliku raamistiku, millega kehtestatakse suunised isikuandmete töötlemiseks eeskätt Euroopa Liidus.

Määrus puudutab ettevõtjaid ja muid juriidilisi isikuid, kes tegelevad isikuandmete töötlemisega, s.o näiteks isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, säilitamine jne.

Aitame oma kliente Andmekaitse Inspektsiooni pöördumisel.

RAHAPESU TÕKESTAMISE ALASED KONSULTATSIOONID

 • Konsulteerime Sind alljärgnevatel rahapesu tõkestamisega seotud teemadel:
 • kes on tegelik kasusaaja;
 • miks määratakse mitteresidentidele kõrgem riskiaste kui residentidele;
 • e-residentsus;
 • kellele on pangal õigus ja kohustus avaldada pangasaladust;
 • kas infotehnoloogilise vahendi abil (videotuvastus) isiku tuvastamine on samaväärne pangakontoris teostatud tuvastamisega.

TÄITEMENETLUSÕIGUS

Täitemenetlusega puututakse tavapäraselt kokku kui kohtuotsus on jõustunud ning raha sissenõudmiseks on vaja pöörduda kohtutäituri juurde või kui ollakse ise võlgnik ja asi on antud kohtutäituri menetlusse.

Täitemenetluses pakume oma klientidele järgmiseid teenuseid:

 • asjaajamine kohtutäituri juures;
 • järelevalve kohtutäituri tegevuse üle;
 • läbirääkimiste pidamine;
 • kohtutäituri tegevuse vaidlustamine;
 • maksegraafiku kooskõlastamine.
 • Professionaalne ja mõistliku hinnaga õigusabi kohtuvälises menetluses ning kohtus.
 • Õigusabiteenuse hinnad alates 85 €/h.
 • Kliente nõustame  interneti teel.
 • Aitame koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega.
 • Peame läbirääkimisi vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks.
 • Esindame kliente kohtutes tsiviil- ja haldusasjades.
 • Esindame kliente töövaidluses ning üürivaidluses.

Klientide tagasiside

 • Aivo Tamm

  Best Media OÜ

   

  Annika on väga kohusetundlik, alati abivalmis, temaga on lihtne suhelda ja kõik vajalik saab sujuvalt tehtud igati mõistliku tasu eest.

 • Kärt Põldsam

  Linnusilm

   

  Meie koostöö on kestnud praeguseks natuke üle 3 kuu. Selle lühikese aja jooksul on meie raamatupidamine väga tuntavalt muutunud – palju lihtsam, virtuaalne, kiire, kaasaegne, paberivaba. Loobudes välja prinditud dokumentidest on hea tunda, et ka meie väike ettevõte annab oma panuse metsade ja looduse säilimisele. Lisaks sõbralik ja kiire infovahetus jooksvate küsimuste lahendamisel.

 • Tiina Pakosta

  Laservisioon

   

  Koostöö Annika&Raul Consulting OÜ´ga on väga ladus ja operatiivne. Annika on kohusetundlik ja pädev oma töös, tõeline 21. sajandi virtuaalne raamatupidaja.

  Väga rahul!

 • Kersti Sillaots

  Roofs Engineering OÜ

   

  Olen Annika&Raul Consulting OÜ teenusega väga rahul. Tegemist ei ole mitte ainult raamatupidamisteenuse osutamisega ettevõttele, vaid ka raamatupidamise ja personalitöö alase nõustamisega. Teie poole saab alati küsimustega pöörduda ja ühise koostöö läbi leida lahendused või vastused erinevatele küsimustele. Koostöö on sujuv, täpne, õigeaegne ja usaldusväärne. Väikese ettevõtte puhul on teenuse ostmine raamatupidaja palkamisele väga hea alternatiiv. 

 • Ari Mikael Orkomies

  KAMELI INVEST OÜ

   

  Annikat soovitati minule ja mitte ilma põhjuseta! Vahe eelmise raamatupidajaga on kui öö ja päev. Kui oleks teadnud, ei oleks kannatanud kehva teenust nii pikalt. Kui mõnes teises minuga seotud ettevõttes peaks raamatupidaja vahetamine tulema teemaks, ma väga loodan, et Annikal on mahtu.

 • Marko Kirsila

  Koristus24

   

  Olen äärmiselt rahul Annika&Raul Consulting OÜ teenusega. Kõik toimib laitmatult. Kui mul on mingeid küsimusi tekkinud siis olen alati kiirelt ka vastused saanud.

  Soovitan Teie teenuseid alati kõigile.

  Olge sama tublid edasi!

Scroll to top